Mer klimatoro nu än tidigare?

Har oron för klimatförändringarna ökat med tiden? Finns det fler svenskar idag som känner klimatoro jämfört med 10 år sedan? 

Svaret är ett otvetydligt ja!  

2012 sa 39% av svenskarna att de var mycket oroliga för klimatet. 2021 var det 53% som sa att de kände sig mycket oroliga för klimatet. En tydlig uppgång med hela 14%.

Klimatoron har ökat tydligt under det senaste decenniet och är nu bland de frågor som svenska folket oroar sig mest för. 

Undersökningen, som genomfördes av SOM Institutet och Göteborgs Universitet inom ramen för den årliga undersökningen ”Svenska Trender”, kom också fram till att det finns flera faktorer som påverkar klimatoron, som kön (kvinnor är mer oroliga än män), politisk tillhörighet (vänsterväljare mer oroliga än högerväljare) och skepticism gällande klimatförändringar (ju mer man tror på att klimatförändringar är resultatet av mänskliga aktiviteter desto mer oro). 

Den senaste rapporten från SOM institutet, med tema ”Sköra nya värld” finns att läsa här: https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/du-skora-nya-varld

Photo by Leon Biss on Unsplash